Оборудване

 • Пожарогасители
 • Шлангове
 • Пожарни кранове
 • Пожарни хидранти
 • Касети
 • Спасително оборудване
 • Защитно облекло

Проектиране и изграждане

 • Проектиране с пълна проектантска правоспособност по част противопожарна безопасност на пожароизвестителни  системи, пожарогасителни системи , системи за отвеждане на дим и топлина и оповестителни системи   
 • Изграждане на ПИИ и ПГИ
 • Изграждане на пожароизвестителни системи и пожарогасителни системи
 • Изграждане на специални инсталации на обекти

Обезопасяване

Противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на ПАБ в обекти

 • Определяне класовете на функционална пожарна опасност , категория по пожарна опасност, класовете и групите по пожарна и експлозивна опасност на сградите и съоръженията съгласно действащите правила и норми за ПАБ
 • Противопожарно обследване
 • Пожарен контрол
 • Установяване причините за възникване и разпространение на пожари и предлагане на мерки за повишаване на нивото на ПБ
 • Подготовка на обекта за успешна евакуация и пожарогасене
 • Разработване на документи за създаване на организация за осигуряване на ПБ на обектите в съответствие с правилата и нормите за ПБ при експлоатация на обектите
 • Информационно разяснителна дейност по въпроси , свързани с ПБ
 • Провеждане на инструктажи по ПБ по реда на Наредба N: РД-07-2 от 2009 г за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж  на  работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Експлоатация

Сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители и поддържане и обслужване на пожарогасителни системи,пожароизвестителни системи,системи за управление на дим и топлина  и пожарни кранове.

 • гаранционно и извънгаранционно обслужване на ПИИ ,пожароизвестителни системи, пожарогасителни системи , системи за отвеждане на дим и топлина , оповестителни инсталации;
 • сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители , противопожарни касети и хидранти
 • хидростатични изпитване на съдове под налягане;
 • обслужване на пожарогасители с мобилен сервиз позволяващ сервиз в самия обект;
 • стационарни сервизи за проверка и презареждане на пожарогасители в   София, Варна  и Велико Търново.